LG9704530503 Light truck expansion water tank SINOTRUCK

Description

LG9704530503 Light truck expansion water tank SINOTRUCK

Q1860616 六角法兰面螺栓——加大系列 2
2 E4W1237000002 油轨喷油器组件 1

E4W1203000005 第一气环 1
2 E4W1203000006 第二气环 1
3 E4W1203000008 油环刮片 2
4 E4W1203000002 活塞 1
5 E4W1203000004 活塞销卡环 2
6 E4W1203000003 活塞销 1
7 E4W1203000011 连杆组件 1
8 E4W1203000010 连杆轴瓦 2
9 E4W1203000009 衬环 1

E4W1202000013 气缸盖定位套 2
2 E4W12020M0003 气缸体毛坯 1
3 E4W1202000014 后油封座定位套 4
4 E4W1202000016 水泵座发电机固定支架定位套 4
5 E4W1202000020 后油封组件 1
6 E4W1202000009 主轴瓦 10
7 Q1860620 六角法兰面螺栓-加大系列 4
8 E4W1202000010 止推轴承 2
9 Q1860625G03 六角法兰面螺栓-加大系列 2
10 E4W1202000002 气缸体合件 1

E4W1241000007 机油尺管组件 1
2 E4W1241000019 机油尺组件 1
3 Q1860625G03 六角法兰面螺栓-加大系列 9
4 Q1840840 六角法兰面螺栓 2
5 E4W1241000005 正时链罩管卡(左) 1
6 Q1860612 六角法兰面螺栓——加大系列 1
7 Q1840835 六角法兰面螺栓 2
8 E4W1241000006 正时链罩管卡(右) 1
9 E4W1241000023 支撑片 1
10 E4W1241000021 六角法兰面螺栓 2
11 E4W1241000022 机油泵正时链罩油封组件 1
6393MD32A-A1Z002
6393MD32A-AAZ002