LG9704520021 Back spring support SINOTRUCK

Description

LG9704520021 Back spring support SINOTRUCK

1S63931000001 发动机总成 1
1 LJ462Q-1-1002031D 管接头O形密封圈 1
2 LJ462Q-1-1010010D 机油集滤器总成 1
3 LJ462Q-1-1000064D 机油盘密封垫 1
4 Q1860616 六角法兰面螺栓-加大系列 18
5 LJ465Q-1A-1009010 机油盘总成 1
6 LJ462Q-1-1009017DC 放油螺塞密封垫 1
7 LJ462Q-1-1009018D 放油螺塞 1
8 Q1420616 六角头螺栓和弹簧垫圈组合件 2

1S63931000001 发动机总成 1
1 LJ465QR1E6-1000046 真空连接管 1
2 Q1420816 六角头螺栓和弹簧垫圈组合件 2
3 LJ462Q-1-1000091D 进气歧管带肩螺栓 3
4 17211714 燃油分配器总成 1
5 Q340B08 I型六角螺母 1
6 Q40308 弹簧垫圈 1
7 LJ462Q-1-1000094D 排气歧管紧固双头螺柱 1
8 LJ465QR1E6-1000027 吊钩 1
9 Q1460830 六角头螺栓、平垫圈和弹簧垫圈组合件 2
10 LJ462Q-1-1008029D 调温器盖 1
11 LJ462Q-1-1008031DA 调温器盖密封垫 1
12 LJ465Q-1AE3-1000176 夹箍II 2
13 LJ465QR1E1-1003066 曲轴箱通气管I 1
14 LJ474QE2-1000113 节气门体水管夹箍 2
15 BDW-CS-011 冷却剂温度传感器 1
16 LJ474QE2-1000268A 节气门体出水管 1
17 LJ462Q-1-1003065D 三通管 1
18 LJ465Q-1AE3-1000113 夹箍I 2
19 LJ462Q-1-1000080D 气缸盖罩盖板紧固用带肩螺栓 1
20 LJ462Q-1-1000012D 长支承片 1
21 LJ465QR1E1-1003068 PCV阀通气管 1
22 LJ465QR1E1-1008020 进气歧管总成 1
23 LJ465QR1E1-1008046 碳罐控制阀支架 1
24 LJ462Q-1-1000080D 气缸盖罩盖板紧固用带肩螺栓 1
25 25351449 碳罐电磁阀 1
26 LJ462Q-1-1000044DA 回水橡胶软管管夹 2
27 LJ465QR1E6-1008047 碳罐控制阀通气管 1
28 LJ465QR1E1-1000022 节流阀体密封垫 1
29 Q1460640 六角头螺栓、平垫圈和弹簧垫圈组合件 4

28233862 节气阀体总成 1
31 LJ465QR1E6-1008044A 进气歧管支架 1
32 Q1460620 六角头螺栓、平垫圈和弹簧垫圈组合件 2
33 Q1460820 六角头螺栓、平垫圈和弹簧垫圈组合件 1
34 LJ462Q-1-1008041D PCV阀 1
35 Q32008 六角法兰面螺母 4
36 LJ462Q-1-1000093D 进气歧管紧固双头螺柱 4
37 Q1860616 六角法兰面螺栓-加大系列 1
38 LJ462Q-1-1000011D 短支承片 1
39 28082506 进气压力与温度传感器 1
40 LJ465QR1E6-1000063 进气歧管密封垫 2
6393MD31A-DBZ001
6393MD31A-DAZ002

1S63931000001 发动机总成 1
1 LJ465QE1-1005012 飞轮 1
2 E6000-2ZGB/T2761994 深沟球轴承 1
3 LJ465Q-1005013 齿圈 1
4 LJ462Q-1602000A 离合器从动盘总成 1
5 LJ465Q-1A-1601000 离合器盖总成 1
6 Q1420816 六角头螺栓和弹簧垫圈组合件 4
7 LJ462Q-1-1005024D 压盘定位螺钉 2
8 Q40308 弹簧垫圈 2
9 LJ462Q-1-1005014D 飞轮螺栓 6
10 LJ465QE1-1005011 飞轮齿圈总成 1